македонски
english
русски
 
 
 
 
 
 
Контакт информации
ПАНОВА
Адвокатска Канцеларија и Патент Биро

Васил Ѓоргов бр.34/1-6, 1000 Скопје,
Република Македонија

Телефон:
+ 389 2 309 18 36
+ 389 2 309 18 37
+ 389 2 309 18 38
Факс:
+ 389 2 308 62 11
e-mail:
panova@panova.com.mk
 


Адвокатската Канцеларија и Патент Биро ПАНОВА ги објавува информациите, документите или другите писмени материјали на својата веб-страница само за информативни цели.

Во оваа прилика, Ве информираме дека пребарувањето на веб-страниците на Адвокатската Канцеларија и Патент Биро ПАНОВА истовремено значи прифаќање на следните услови:

*
Авторските права на веб-страниците на Адвокатската Канцеларија и Патент Биро ПАНОВА, содржината или било кој дел од истите се заштитени со авторски права. Само Адвокатската Канцеларија и Патент Биро ПАНОВА има право да ги остваруваат правата кои произлегуваат од истите.

*
Содржината на веб-страниците треба да се толкува врз основа на оригиналните текстови, без промени.
Може да се случи веб-страниците да се променат независно од волјата или надвор од контрола на на Адвокатската Канцеларија и Патент Биро ПАНОВА и заради тоа, освен ако не е поинаку предвидено со закон, на Адвокатската Канцеларија и Патент Биро ПАНОВА не превзена никаква одговорност за точноста, веродостојноста, навременоста или соджината на веб-страниците кои Ви се ставени на располагање, во врска со информациите, документацијата или другите писмени материјали кои можат да се најдат на веб-страницата.

*
Логото на на Адвокатската Канцеларија и Патент Биро ПАНОВА, е предмет на заштита на правото на заштитен знак. Сите активности кои се предмет на правото на заштитен знак и сите права (вклучувајќи ги тука и етичките права) поврзани со овој вид на активности се задржани.

*
Се забранува употреба, репродукција, пренос, дистрибуција, трансформирање или зачувување на содржините на веб-страниците во било каква форма, делумно или целосно, без претходна писмена дозвола од на Адвокатската Канцеларија и Патент Биро ПАНОВА.

*
Адвокатската Канцеларија и Патент Биро ПАНОВА го задржува правото да ја менува или трансформира веб-страницата во било кое време.

Исто така, Адвокатската Канцеларија и Патент Биро ПАНОВА може да го ограничи или да го прекине пристапот до веб-страниците.

Адвокатската Канцеларија и Патент Биро ПАНОВА не гарантира непрекинат или безгрешен пристап до веб-страниците. Адвокатската Канцеларија и Патент Биро ПАНОВА Т изричито отфрла било какви штети и/или загуби кои произлегуваат од неовластен пристап до почетната страница, информациите, документацијата или другите писмени материјали кои се достапни на истите, несоодветна состојба на веб-страницата за употреба, несоодветно функционирање, неправилности, било какви проблеми во функционирањето или нивна нејасност.

 
 
© 2005 Адвокатска Канцеларија и Патент Биро ПАНОВА, Сите права се задржани :: Правни напомени